OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

33 niedziela zwykła – 18.11.2018

1.       Dzisiaj obchodzimy zainicjowany przez papieża Franciszka II Światowy Dzień Ubogich. Hasłem tego dnia są słowa psalmu "Biedak zawołał, a Pan go usłyszał”. Zachęcamy do wrażliwości wobec potrzebujących.

 

 

2.    We wtorek, 20 listopada – wypadnie wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego.

3.    W środę, 21 listopada, Ofiarowanie NMP.

4.     W czwartek 22 listopada – św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej i organistów.

 

5.     W czwartek o godzinie 12:00 będzie msza św. w intencji p. Burmistrza oraz Samorządu naszego miasta i gminy na rozpoczęcie VIII kadencji samorządu.

 

 

6.    Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego – Niedziela Chrystusa Króla. Po Mszach św. wystawienie Najśw. Sakramentu, litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. Za udział w nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

 

7.     W następnym tygodniu składka przeznaczona będzie na cele parafialne.

8.    Od soboty – 24 XI -  p. Organista i Kościelny rozpoczną roznoszenie opłatków. Prosimy o ich życzliwe przyjęcie.

9.    Przypominamy i zachęcamy do głosowania na wielbłąda na nasz Orszak Trzech Króli – na stronie internetowej: orszak.org/. Głosując na tej stronie trzeba podać swój adres mailowy i po otrzymaniu informacji potwierdzić to w otrzymanym mailu.

 

 


32 niedziela zwykła   - 11.11.2018

 

1.         Dzisiaj - 11 listopada z racji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 12:00  a po niej dalsze uroczystości, których głównym punktem będzie poświęcenie okolicznościowego pomnika na Rynku.

 

2.          Zapraszamy codziennie na godz. 17:30 na nabożeństwa wypominkowe za zmarłych.

3.    Zapraszamy na wieczór uwielbienia 16 listopada – w piątek na godz. 18:45

4.    Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dn. 11-17 lutego 2019r.

5.    Od 12 listopada od godz. 12.00 do 30 listopada 2018 r. do godz. 12.00 ruszy konkurs "Głosuj na wielbłąda". Po raz szósty mieszkańcy miejscowości, w których odbędzie się Orszak Trzech Króli, będą mogli wygrać wizytę wielbłąda na ich Orszaku. Szczegóły konkursu na orszak.org w zakładce "Konkursy".

 


31 niedziela zwykła   - 04.11.2018

 

1.    Zapraszamy codziennie na godz. 17:30 na nabożeństwa wypominkowe za zmarłych - a w niedziele listopadowe o godz. 8:00 są odprawiane msze św. za zmarłych polecanych w wypominkach.

2.    W następną niedzielę, 11 listopada przypadnie 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny o godz. 12:00 ( Zbiórka uczestników uroczystości o godz. 11:30 pod Domem Kultury). Po mszy św. o godz. 12:00 złożenie kwiatów przed pomnikiem  ks. Jerzego Popiełuszki, odsłonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego 100-lecie Odzyskania Niepodległości na Rynku, Apel poległych, złożenie wiązanek i część artystyczna. Zapraszamy do modlitwy za Ojczyznę, udziału w patriotycznych uroczystościach i przypominamy o wywieszeniu flag narodowych.

3.    Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej.

4.    Grupa św. O. Pio z Klasztoru dziękuje za złożoną odzież dla bezdomnych w Krakowie.
 
 
 
List pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
Wymodlona i wywalczona wolność
Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!
 

   W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).

   W uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego wpisana jest miłość do własnej Ojczyzny. Wyraża się ona poprzez codzienną obywatelską uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego oraz międzypokoleniową solidarność, odpowiedzialność za najsłabszych, których Bóg stawia na naszej drodze. Szczególną formą umiłowania Ojczyzny jest obrona jej suwerenności. W dokumencie Konferencji Episkopatu Polski zatytułowanym Chrześcijański kształt patriotyzmuczytamy: „Dla chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi”.

   Wyjątkowy przykład tak pojętej miłości pozostawili nam nasi przodkowie. Życiową postawą potwierdzili, że droga do odzyskania przez Naród Polski swego niepodległego i suwerennego państwa wiodła nie tylko poprzez walkę zbrojną, starania polityczne, dyplomatyczne i pracę kilku pokoleń Polaków, ale przede wszystkim przez miłość do Boga i bliźniego, wytrwałą wiarę oraz modlitwę. W 1918 r. za sprawą Bożej Opatrzności i dzięki wielkiemu wysiłkowi całego narodu odrodziła się po 123 latach niewoli niepodległa Polska. Rodziła się ona najpierw w sercach i umysłach naszych przodków, którzy nie chcieli służyć zaborcom.

Przypomnijmy, że Rzeczpospolita upadła w wyniku przemocy sąsiednich mocarstw, a także z powodu win i zaniedbań społeczeństwa szlacheckiego, zwłaszcza części arystokracji, dygnitarzy państwowych i niektórych hierarchów kościelnych. Szczególnie bolesne były: prywata i egoizm stanowy szlachty, zdrada Ojczyzny przez część magnatów i ich współdziałanie z wrogami. Kolejne zrywy narodu do walki zbrojnej o niepodległość Ojczyzny – poczynając od insurekcji kościuszkowskiej, poprzez okres napoleoński, Wiosnę Ludów, powstanie listopadowe i styczniowe – nie przynosiły rezultatów i powodowały nasilające się represje ze strony zaborców oraz niszczenie polskiej kultury i prześladowanie Kościoła, który zawsze wspierał narodowe zmagania o odzyskanie wolności. Nie sposób nie wspomnieć późniejszych powstań – wielkopolskiego i śląskich, wpisanych w czas formowania się Państwa Polskiego.

   Po klęsce powstania listopadowego, z Bożej inspiracji w sercach grupy Polaków, między innymi na emigracji w Paryżu, kształtowała się idea, że dla odzyskania wolności konieczne jest odrodzenie religijne narodu i związana z nim odnowa moralna oraz praca nad rozbudzeniem świadomości narodowej w szerokich warstwach społeczeństwa, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej.

Jednym z najgroźniejszych zniewoleń polskiego społeczeństwa w XIX w. był grzech pijaństwa, który niszczył duchowo i moralnie oraz degradował fizycznie. Trzeźwość narodu była wielką troską Kościoła katolickiego. Warto tu wspomnieć bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, bł. Edmunda Bojanowskiego czy Ks. Jana Alojzego Ficka, proboszcza w Piekarach Śląskich. Publiczne nabożeństwa połączone z rekolekcjami i misjami, pokuta oraz śluby wyrzeczenia się alkoholu rozpowszechniły się szybko na ziemiach polskich pod trzema zaborami. Przy parafiach powstawały bractwa religijne o charakterze trzeźwościowym.

Do swoistej przemiany moralnej doszło na ziemiach polskich od lutego do października 1861 r. Wyrażała się ona w bardzo licznych nabożeństwach i procesjach patriotycznych, połączonych ze śpiewem pieśni Boże coś Polskę. W Królestwie Polskim, na terenach obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz na ziemiach polskich pod zaborem pruskim (Wielkopolska, Pomorze Gdańskie) tłumy Polaków gromadziły się na Mszach Świętych o charakterze patriotycznym sprawowanych w intencji Ojczyzny i jej pomyślności. W ten sposób Naród Polski mocno wyraził w formie religijnej wolę suwerennego istnienia.

    W drugiej połowie XIX w. niezwykłą rolę w odrodzeniu narodowym i religijnym szerokich warstw społeczeństwa polskiego pod trzema zaborami odegrali duchowni i świeccy katolicy animujący bractwa, zrzeszenia, stowarzyszenia, itd., skupiające Polaków w obronie wiary katolickiej, języka ojczystego, prawa własności, a także w działalności charytatywnej, edukacyjnej, formacyjnej, gospodarczej i kulturalnej. Były one oparte na wartościach chrześcijańskich i wzmacniały formację duchową, narodową i religijną ich członków. Na tej drodze zrodziło się polskie społeczeństwo obywatelskie, w którym uczestniczyły – choć w różnym zakresie – świadome narodowo wszystkie grupy społeczne, od arystokracji i przedsiębiorców, po ubogą ludność wiejską i robotników. W polskim odrodzeniu narodowym brali też czynny udział chrześcijanie innych wyznań, szczególnie ewangelicy na Warmii, Mazurach i Śląsku Cieszyńskim. W zmagania o niepodległą Polskę angażowali się także na rozmaitych polach przedstawiciele innych narodów mieszkających na ziemiach polskich w okresie zaborów.

       Pan Bóg objawiał Swą łaskę Narodowi Polskiemu, kierując do niego przesłanie przez Najświętszą Maryję Pannę. Przykładowo w objawieniach w Gietrzwałdzie, w 1877 r. Matka Boża Niepokalanie Poczęta wzywała do zerwania z nałogami, zachęcała do przemiany życia i codziennego odmawiania różańca w intencji wolności Kościoła na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, co łączono z modlitwą o niepodległą Polskę. Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska i Pacławska oraz inne sanktuaria gromadziły rzesze pielgrzymów ze wszystkich zaborów, rozbrzmiewały polskimi pieśniami i modlitwą ze stale obecnymi w nich akcentami patriotycznymi, integrując duchowo wspólnotę narodową. Głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji pamięć o zmarłych przodkach i bohaterach, łączona z wielkanocną tajemnicą zmartwychwstania Chrystusa, budziła też w sercach Polaków nadzieję na wskrzeszenie niepodległej Ojczyzny z „grobu niewoli”.

      Miłosierny Bóg dał Polskiemu Narodowi w okresie zaborów wielu świętych i błogosławionych, których życie, modlitwa, duszpasterska posługa oraz działalność przyczyniły się do obudzenia religijnego, społecznego i narodowego Polaków. Do pierwszorzędnych postaci należy zaliczyć św. Abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, św. Brata Alberta Chmielowskiego, św. O. Rafała Kalinowskiego, bł. O. Honorata Koźmińskiego, św. Bp. Józefa Sebastiana Pelczara, św. Abp. Józefa Bilczewskiego, bł. Edmunda Bojanowskiego, bł. Ks. Bronisława Markiewicza, bł. S. Marię Angelę Truszkowską, bł. S. Klarę Ludwikę Szczęsną, bł. S. Bernardynę Marię Jabłońską, św. S. Urszulę Ledóchowską, bł. S. Marię Darowską. W odpowiedzi na znaki czasu z Bożą pomocą stworzyli oni wiele nowych dynamicznych wspólnot zakonnych, habitowych i bezhabitowych, które w dużej mierze przyczyniły się do odrodzenia duchowego Kościoła katolickiego i narodu oraz podjęły posługę wśród najbardziej potrzebujących i ubogich Polaków. Ducha Polskiego Narodu w dążeniu do niepodległości umacniała też postawa prymasów Polski, szczególnie zaś Abp. Leona Przyłuskiego, Abp. Floriana Stablewskiego i Kard. Edmunda Dalbora, podtrzymujących tradycję i godność dawnej Rzeczypospolitej.

      Na niezwykłą rolę polskiej kultury w zachowaniu ducha narodowego i w odzyskaniu niepodległości wskazywał św. Jan Paweł II. W żadnym innym okresie Naród Polski nie wydał tylu genialnych twórców: pisarzy, takich jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Henryk Sienkiewicz; kompozytorów, wśród których znaleźli się: Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Feliks Nowowiejski; czy malarzy: Józefa Chełmońskiego, Jana Matejkę, Artura Grottgera, Stanisława Wyspiańskiego. Ich dzieła, wyrastające z chrześcijańskiego i narodowego ducha, kształtowały polskie serca i umysły w zmaganiach o wolną Ojczyznę.W dobie zaborów trudną do przecenienia rolę w podtrzymaniu i przekazywaniu wiary katolickiej oraz polskości odgrywały polskie rodziny a w sposób szczególny kobiety. To one zaszczepiały kolejnym pokoleniom młodych Polaków miłość do Boga, Kościoła i Ojczyzny.

Drogi Polaków do niepodległości motywowane wiarą katolicką prowadziły najpierw do umocnienia wiary i odrodzenia moralnego, a następnie do pogłębienia świadomości narodowej. Nastąpiło upodmiotowienie społeczne, narodowe i religijne szerokich warstw społeczeństwa polskiego, przede wszystkim ludności wiejskiej, rzemieślników oraz robotników. Prześladowania ze strony zaborców doprowadziły do jeszcze głębszego związania Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich z Polskim Narodem.

                                   Drodzy Siostry i Bracia!

      Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za naród. W pamiętnym listopadzie 1918 r. wielcy przywódcy narodu oraz zwykli Polacy stanęli razem do budowania niepodległej Rzeczypospolitej w historycznej chwili danej przez Boga po I wojnie światowej.

    Niepodległość odzyskana 100 lat temu nie jest dana Polskiemu Narodowi raz na zawsze. Wymaga ona od każdego pokolenia Polaków troski o Ojczyznę. Obchodzona rocznica skłania nas do refleksji nad obecnym stanem Polski i zagrożeniami dla jej suwerennego bytu. Odstępowanie od wiary katolickiej i chrześcijańskich zasad jako podstawy życia rodzinnego, narodowego i funkcjonowania państwa, to najpoważniejsze z zagrożeń, które doprowadziły już raz w przeszłości do upadku Rzeczypospolitej. Szerzące się zniewolenia szczególnie wśród młodej generacji Polaków – alkohol, narkotyki, pornografia, zagrożenia płynące z Internetu, hazard, itd., prowadzą do osłabienia moralnego i duchowego narodu. Spośród wad narodowych coraz bardziej dochodzą do głosu prywata, egoizm jednostek i całych grup, brak troski o dobro wspólne, szkalowanie i znieważanie wiary katolickiej, polskiej tradycji narodowej i tego wszystkiego, co stanowi naszą Ojczyznę. Bolesna historia naszej Ojczyzny powinna wyczulać nas na zagrożenia duchowej wolności i suwerenności narodu.

    Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skłaniają nas przede wszystkim do okazania Bogu, który jest Panem dziejów, naszego dziękczynienia i wyśpiewania Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy. Okres niewoli, który przyniósł tak wiele bolesnych doświadczeń, okazał się ostatecznie czasem próby, z którego nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni, przejmując odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ich dojrzała postawa pozostawiła wyraźny ślad w życiu następnych pokoleń, które stanęły przed kolejnymi zagrożeniami utraty niepodległego bytu. Modląc się dzisiaj o Boże błogosławieństwo dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, oddajemy się kolejny raz Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Prośmy Ją przede wszystkim o matczyną opiekę dla sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie i wszystkich obywateli, zatroskanych o dobro wspólne. Matce naszego Zbawiciela powierzamy wszystkich Polaków, szczególnie młodych, aby w duchu wierności Bogu i Ewangelii kształtowali szczęśliwą przyszłość naszej Ojczyzny.

      Dziękując Bożej Opatrzności za dar wolnej Polski, udzielamy naszym rodakom w kraju i za granicą błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 378. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.


30 niedziela zwykła – Rocznica Poświęcenia Kościoła – 28.10.2018 r.

 

1.    W poniedziałek, wtorek i środę  zapraszamy na spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym od godz. 17:30.

 

2.    W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych: msze św. będą tak jak w niedzielę,  a o godz. 14:00 dodatkowa msza św. a po niej procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych. Zachęcamy do zyskiwania odpustów za zmarłych. Warunkiem jest: spowiedź, wyzbycie się przywiązania do grzechów, Komunia święta, nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych i modlitwa w intencjach Ojca św. W oktawie - od 1 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny a w pozostałe dni listopada  odpust cząstkowy.  Przez cały listopad zapraszamy na godz. 17:30 na różaniec z wypominkami za zmarłych.

 

3.        W związku ze spodziewanymi utrudnieniami i dużym ruchem przy cmentarzach w najbliższych dniach Policja prosi o szczególną ostrożność zarówno pieszych jak i kierowców. W okolicach cmentarza ruchem będą kierować policjanci i członkowie Związku Strzeleckiego. Komenda Policji apeluje, by zwrócić uwagę na zmianę organizacji ruchu w rejonie cmentarza i bezwzględnie się do niej stosować a ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych przy cmentarzu samochody zostawiać na innych parkingach w mieście; parkując nie stwarzać zagrożeń. Przypominamy pieszym  - o obowiązku używania elementów odblaskowych po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

 

4.      W piątek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w tym dniu będą o godz. 6:30, 8:00, 9:15, 10:30, -- 16:00 i 18:00.

 

  1. W tym tygodniu pierwszy piątek wypadnie w Dzień Zaduszny, i w tym dniu udamy się do chorych z komunią św. od godz. 9:00.

 

6.       Urząd miejski zaprasza na szkolenie komputerowe dla mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia. Szczegóły w urzędzie i na stronie internetowej urzędu.

 


29 niedziela zwykła – 21.10.2018

 

1.    Dzisiaj w kościołach odbywa się liczenie wiernych.

2.    Rozpoczął się Tydzień Misyjny.  Dzisiaj po mszach św. zbiórka do puszek na misje. W tym tygodniu w modlitwie różańcowej modlić się będziemy w intencji misji i misjonarzy, szczególnie pochodzących z naszej diecezji.

3.    Przypominamy i zachęcamy do uczestnictwa w dzisiejszych wyborach samorządowych.

4.    Jutro 22 października wypadnie liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.

5.    W następną niedzielę będziemy spowiadać w trakcie wszystkich mszy św. przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. Będziemy również spowiadać w dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich Świętych.

6.   W tym tygodniu jest też szczególna okazja by oczyścić i zatroszczyć się o groby swoich zmarłych.

7.    W przyszłą niedzielę przypadnie Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła. Składka przeznaczona będzie na inwestycje parafialne.

8.    Przypominamy, że w następną ostatnią niedzielę października w związku ze zmianą czasu będziemy wstawać o godzinę później.

9.    W zakrystii są jeszcze kalendarze misyjne na następny rok po 5 zł.

10. Informujemy, że 6 listopada będzie w naszej parafii zbiórka elektrośmieci, z której dochód będzie przeznaczony na inkubatory do szpitali w Afryce.

 

 


 

 

 

 Inne ogłoszenia


 

  •   Kancelaria Parafialna znajduje się w Domu Parafialnym.

  • W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Sędziszowskiej a w piątek o godz. 17.30 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

  • W dniach 21 i 22 czerwca 2013 r.
    Biskupi przyjęli nowelizację IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach" przyjęto nowe brzmienie: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach". Oznacza to, że okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia, w którym katolicy powinni “modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” .

  •  Biblioteka parafialna czynna jest w każdą niedzielę w godz. 9:00-12:00. Zapraszamy.

  • Informujemy, że ubikacja przy kościele jest otwarta tylko w niedziele i święta w czasie mszy św., oraz w czasie mszy pogrzebowych i ślubnych. W dni powszednie, w razie potrzeby można zgłosić się po klucz do zakrystii.